LevneUbytovani.net - Největší katalog na levné ubytování v ČR, SR a ve světě
Zakarpatská Ukrajina - kouzelný kraj
levné ubytování
Čechy - ubytování Morava a Slezsko - ubytování Slovensko - ubytováníTipy na výlet - Pardubický kraj

Oblast: Čechy (ubytování), region: Pardubický kraj (ubytování)
Klášter Králíky [Zvětšit - nové okno]

Klášter Hede? v Králíkách

Klášter Hede? nad Králíkami na mariánském poutním míst? zvaném Hora Matky Boží je druhým nejv?tším poutním místem v ?echách a nejv?tším v rámci královéhradecké diecéze. Klášter navšt?vují nejen poutníci, ale i mnoho turist?, ro?n? kolem 10 tisíc lidí. Nachází se zde i Památník ob?tem internace a možnosti zakoupení suvenýr?.

www: www.klasterkraliky.cz (oficiální stránky kláštera)

Foto: KlasterKraliky.cz.

Sestup z vrcholu Králického Sn?žníku [Zvětšit - nové okno]

Králický Sn?žník

T?etí nejvyšší poho?í v ?R s nejvyšší horou stejného jména - Králický Sn?žník (1424 m), na hranicích s Polskem, pojmenovaná podle m?sta Králíky. Pom?rn? drsnou p?írodu a nep?íliš velký pronik civilizace ocení velcí milovníci p?írodních krás. Území horstva je chrán?no formou Národní p?írodní rezervace. Známá socha slona nedaleko vrcholu je historickým mezníkem mezi ?echami, Moravou a Polskem. Ve vrcholové ?ásti se nalézá pramen Moravy, nejdelší moravské ?eky. Nad obcí St?íbrnice turistická chata Návrší, jediná v ?eské ?ásti hor. Nejv?tším lyža?ským centrem je Horní Morava. Vleky fungují i kolem Starého M?sta pod Sn?žníkem. Cyklostezky vedoucí i do Polska, nap?. p?es horský p?echod Kladské sedlo.

www: Sn?žník.cz (p?kné stránky o tomto poho?í)
Horní Morava (obec Horní Morava, SKI centrum Sn?žník)
Staré M?sto pod Sn?žníkem (stránky podhorského m?sta)

Fotografie i text: Robert Vystr?il, LevneUbytovani.net

Ob?erstvení horské služby na P?ticestí [Zvětšit - nové okno]

Orlické hory - Chrán?ná krajinná oblast

Poho?í na hranicích ?eska a Polska s nejvyšším vrcholem Velká Deštná (1115 m). Hlavními turistickými a lyža?skými centry jsou Deštné, ?í?ky, Rokytnice v Orlických horách a ?enkovice. Hojn? navšt?vovanými vrcholy jsou Šerlich se známou turistickou chatou v západní ?ásti hor a Suchý vrch ve východní ?ásti s blízkou d?lost?eleckou pevností Bouda.

www: www.orlickehory.net (p?kné nadšenecké stránky o t?chto horách)
www.orlickehory.cz (další informa?n? obsáhlý web)

Fotografie i text: R. Vystr?il, LevneUbytovani.net.

Vstupní objekt [Zvětšit - nové okno]

Pevnost Bouda

D?lost?elecká tvrz Bouda je nejv?tší muzeum ?eskoslovenského stálého opevn?ní na území ?eské republiky. Byla vybudovaná v letech 1935 - 1938. Je zp?ístupn?na ve?ejnosti, m?žete si tak projít n?kolik kilometr? podzemních tras v masivu Suchého vrchu.

www: www.bunkry.cz/bouda (informace o pevnosti - otvírací doba,...)

Fotografie i text: R. Vystr?il, LevneUbytovani.net

Naho?e: Toulovcova rozhledna. Dole: Zámek Nové Hrady. [Zvětšit - nové okno]

Toulovcovy Maštale

Mikroregion mezi Skut?í a Litomyšlí. Zahrnuje obce Bor u Skut?e, Prose?, Po?í?í u Litomyšle a další. Krajina nemá jednotný ráz, ale st?ídají se zde r?zné reliéfy povrchu a rozmanitá rostlinná skladba. P?írodní rezervace Maštale - skály, rokliny, mlok skvrnitý. Pivnická rokle, St?ítežská rokle. Rozhledny - Toulovcova, Terezka, Bor?vka. Rokokový zámek Nové Hrady. Mezi zajímavý turistický cíl pat?í též pískovcové sklepy ve Zderazi. Množství cyklostezek.

www: www.mastale.cz (mikroregion Toulovcovy Maštale)

Text: R. Vystr?il, LevneUbytovani.net. Foto: Toulovcovy Maštale

Fryšavská hájovna [Zvětšit - nové okno]

Ž?árské vrchy - Chrán?ná krajinná oblast

Nejvyšší ?ást ?eskomoravské vrchoviny pojmenovaná podle nejv?tšího m?sta v oblasti, Ž?áru nad Sázavou. Nejv?tší výšky dosahuje vrcholem Dev?t skal (836 m). Malebná krajina plná mnoha roztroušených zapadlých osad. Zdejší terén je v zim? hojn? využíván pro b?žecké lyžování, centrem je Nové M?sto na Morav? s p?ilehlým areálem u Ski hotelu, kde se jezdí i závody sv?tového poháru. V lét? podmínky pro cykloturistiku. Mezi známá turistická st?ediska pat?í T?i Studn?, Fryšava, Sn?žné, Svratka a mnoho dalších vesi?ek. Pod Žákovou horou pramení ?eka Svratka, v rybníku Velké Dá?ko za?íná svoji pou? ?eka Sázava. K letní rekreaci lákají i rybníky Medlov a Sykovec.

www: www.zdarskevrchy.cz (o život? a krásách tohoto kousku p?írody)
www.nmnm.cz (Nové M?sto na Morav?, mapa upravovaných lyž. tras)

Fotografie i text: Robert Vystr?il, LevneUbytovani.net.


N a b í d k a
Úvod - ubytování
Čechy
Morava a Slezsko
Slovensko
Ukrajina
Polsko
Maďarsko
Hledání
Tipy na výlet
Ubytování ve světě
Přidat inzerát
O projektu
Kontakt

L a n g u a g e
česká verze slovenská verzia wersja polska українська версія
русская версия deutsche Version magyar verzió english version

P ř i h l á š e n í
Přihlásit se
Nový uživatel

D ů r a z   n a   k v a l i t u
Na kvalitě nám záleží!
Našli jste nepřesnost
v inzerátu ubytování?
Informujte správce

F a c e b o o k
Podpoř levné ubytování facebook.com/levneubytovaniBývají zde soutěže
o pobyty zdarma

S p o l u p r a c u j i   s
Hiking.Sk


Design: Z. Reichl a R. Vystrčil