LevneUbytovani.net - Největší katalog na levné ubytování v ČR, SR a ve světě
Chcete reklamu na tomto místě?
levné ubytování
Čechy - ubytování Morava a Slezsko - ubytování Slovensko - ubytování

Brněnská přehrada

Tipy na výlet - Jižní Morava

Oblast: Morava a Slezsko (ubytování), region: Jižní Morava (ubytování)

Bílé Karpaty - ChKO a biosférická rezervace

Poho?í na hranicích Moravy a Slovenska. Pro své jedine?né hodnoty byla oblast v roce 1996 za?azena mezi evropské biosférické rezervace UNESCO. Rozsáhlé historické odlesn?ní v Bílých Karpatech a citlivé krajiná?ské úpravy m?ly za následek vznik jedine?ných kv?tnatých luk s roztroušenými d?evinami, dnešní zdejší typický krajinný ráz. Mnoho kriticky ohrožených druh? rostlin, oblast pat?í k nejcenn?jším lu?ním biotop?m Evropy. Pom?rn? ?ídké osídlení paseká?ského ?i kopani?á?ského typu a zachovalá architektura horských obcí (Lopeník, Vyškovec, Žítková). Nejvyšším vrcholem je hrani?ní Velká Javo?ina (970 m), kde se konají setkání ?esko-slovenské vzájemnosti. Pat?í p?edevším k regionu Slovácko.

www: www.bilekarpaty.cz (stránky ChKO Bílé Karpaty)
Slovácko.cz (zda?ilý kompletní pr?vodce Slováckem)
Ostrožské Lhota (obec jižn? od Uherského Hradišt?)

Text: R. Vystr?il, LevneUbytovani.net

Brn?nská p?ehrada - socha Rozestav?ná lo?, v pozadí hotel Santon [Zvětšit - nové okno]

Brn?nská p?ehrada

Brn?nská p?ehrada je nejv?tší rekrea?ní oblastí m?sta Brna. 10 km dlouhá nádrž. Dostupná m?stskou hromadnou dopravou (m?stská ?ást Bystrc). Provoz pravidelné lodní dopravy s lod?mi na elektrický pohon (rarita v ?R). P?ekrásné p?írodní okolí láká k p?ším výlet?m a cyklovyjíž?kám. V zim? bývá centrem brusla?? a b?žc? na lyžích. Na skalním ostrohu nad p?ehradou ?ní jedna z významných moravských památek - hrad Veve?í. Nedaleko brn?nská zoo.

www: Prygl.net (pr?vodce po okolí Brn?nské p?ehrady)
Brn?nský plenér (socha?ské sympozium konané na p?ehrad?)

Fotografie a text: Robert Vystr?il, LevneUbytovani.net, 2005

Hrad Špilberk v dob? oslav, dole oh?ostroj na Brn?nské p?ehrad? [Zvětšit - nové okno]

Brno

Nejv?tší m?sto Moravy uznávané za jeho metropoli. Správní centrum Jihomoravského kraje. Centrum ?eského soudnictví, veletržní metropole ?eské republiky (Mezinárodní strojírenský veletrh, Autosalón atd.). Historické m?sto, významnými dominantami jsou nov? zrekonstruovaný hrad Špilberk ("žalá? národ?") a katedrála na Petrov?. Stará radnice se symbolem Brna - brn?nským drakem. V ?ásti ?erná Pole funkcionalistická vila Tugendhat - památka UNESCO. Na p?elomu kv?tna a ?ervna se každým rokem konají mohutné m?stské oslavy Brno - m?sto uprost?ed Evropy s nejv?tší st?edoevropskou p?ehlídkou oh?ostroj? Ignis Brunensis. Za m?stem motoristický areál Masaryk?v okruh, po?ádání MS silni?ních motocykl?. M?sto je obklopené nádherným p?írodním prost?edím - Brn?nskou p?ehradou a Moravským krasem. Nedaleko Brna m?ste?ko Slavkov se známým bojišt?m a Mohylou míru.

www: www.brno.cz (oficiální web m?sta Brna)
www.zoobrno.cz (ZOO Brno nacházející se v ?ásti Bystrc)

Fotografie a text: Robert Vystr?il, LevneUbytovani.net, 2006

Hrad Veve?í [Zvětšit - nové okno]

Hrad Veve?í

Významná kulturní památka nedaleko Brna nad Brn?nskou p?ehradou. Tzv. moravský Karlštejn. V sou?asnosti prochází významnou obnovou. P?ístupná prohlídková trasa, v sezón? pravidelné kulturní akce, výstavy. Z Brna dostupný linkou IDS JMK ?. 303 (Brno, Bystrc - Veverská Bítýška). Pod hradem lávka pro p?ší p?es p?ehradu, která se stala Stavbou roku Jihomoravského kraje 2003.

www: Prygl.net - hrad Veve?í (info na serveru Prygl.net)
Veve?í.cz (oficiální stránky hradu)

Fotografie a text: Robert Vystr?il, LevneUbytovani.net, 2005

Jaroš?v mlýn [Zvětšit - nové okno]

Jaroš?v mlýn, Veverská Bítýška

Jaroš?v válcový mlýn - kulturní památka ?R - muzeum ?emesla mlyná?ského. Vodní mlýn na Bílém potoce ve Veverské Bítýšce nedaleko Brn?nské p?ehrady. Najdete zde srde?né p?ijetí, pohodu, drobné upomínkové p?edm?ty, posezení, velké parkovišt? a ostatní dle osobní domluvy. Vaše návšt?va ve mlýn? pot?ší pana mlyná?e a zeleného muží?ka Bonifáce.

www: www.jarosuvmlyn.cz (oficiální stránky Jarošova mlýna)
Prygl.net - Jaroš?v mlýn (info o mlýn? na webu Prygl.net)

Fotografie i text: R. Vystr?il, LevneUbytovani.net.

Zámek ve Valticích [Zvětšit - nové okno]

Lednicko - Valtický areál

Rozlehlý areál volné p?írody, rybník? a les? s vhodn? zasazenými kulturními objekty, altánky, záme?ky nedaleko B?eclavi. Cesty mají pevný ?ád, mnoho jich paprskovit? sbíhá k Lednici. Jedine?né dílo vzniklé souhrou ?lov?ka a p?írody. Nejnavšt?vovan?jší ?ástí je zámek v Lednici s p?ilehlým obrovským zahradním komplexem, v n?mž se nachází minaret poskytující daleké rozhledy na nížinu jižní Moravy. Možnost projíždky na lodích. Jan?v hrad - objekt postavený již rovnou jako napodobenina z?íceniny. Zámek ve Valticích a další. 7. 12. 1996 byla oblast zapsáno do Seznamu sv?tového, kulturního a p?írodního d?dictví UNESCO. Rovinatý charakter je velmi vhodný pro nenáro?né výlety na kole.

www: www.lva.cz (mikroregion Lednicko-valtický areál)
www.valtice.cz (p?kné stránky obce Valtice)
www.lednice.cz (stránky obce Lednice)

Fotografie: Valtice.cz. Text: R. Vystr?il, LevneUbytovani.net

Nám?stí v Mikulov? [Zvětšit - nové okno]

Mikulov

Historické m?sto nedaleko rakouských hranic pod jižními svahy Pálavy. Od roku 1952 je st?edov?ké jádro m?sta prohlášeno za m?stskou památkovou rezervací. Hlavní dominantou je renesan?ní zámek, který byl za nejslavn?jších dob sídlem olomouckého biskupa. Unikátní vina?ské expozice s ob?ím sudem v zámeckém sklepení. Mikulov je jedním z výchozích bod? vina?ských nau?ných stezek okolo Pálavy. Zp?ístupn?ná jeskyn? na Turoldu. Krásné výhledy nabízí Svatý kope?ek a Kozí hrádek.

www: www.mikulov.cz (krásné oficiální stránky m?sta Mikulov)

Fotografie: Mikulov.cz. Text: R. Vystr?il, LevneUbytovani.net

Pohled z vyhlídky Hornek nedaleko brn?nské Líšn? [Zvětšit - nové okno]

Moravský kras

Vápencové území tvo?ící Chrán?nou krajinnou oblast od roku 1956. Rozprostírá se v úzkém pásu dlouhém asi 25 km od severního okraje Brna kolem Adamova a Blanska až ke Sloupu. Mnoho krasových jev? na povrchu i pod zemí. Turisticky nejnavšt?vovan?jší je sv?toznámá propast Macocha a Punkevní jeskyn? nabízející p?itažlivou projíž?ku jeskynním systémem na lodi?kách. Dalšími p?ístupnými jeskyn?mi jsou Kate?inská jeskyn?, Sloupsko-šoš?vské jeskyn? a jeskyn? Balcarka. Úchvatné scenérie nabízí mohutné Rudické propadání nebo Bý?í skála známá archeologickými nalezišti. V?trný mlýn v obci Rudice. Technická památka Josefova hu? nedaleko Adamova. Koupání si m?žete dop?át nap?. u rybníku Olšovec v Jedovnicích nebo v Mariánském údolí v Brn?-Líšni.

www: www.cavemk.cz (Správa jeskyní Moravského krasu)
kras.unas.cz (dobrý pr?vodce po Moravském krasu)
www.moravskykras.net (turistický infoserver)
www.vavrinec.cz (obec s rozhlednou na vrchu Podvrší)
www.blanensko.info (informace z Blanenska)
www.jedovnice.cz (obec Jedovnice s rybníkem Olšovec)
www.krtiny.cz (obec K?tiny se známým Santiniho kostelem)

Fotografie a text: Robert Vystr?il, LevneUbytovani.net, 2006

Pohled na D?vín [Zvětšit - nové okno]

Pálava - ChKO a biosférická rezervace

Pavlovské vrchy neboli Pálava jsou nejmohutn?jším vápencovým bradlem na Morav?. Rozlohou malé poho?í vystupující vysoko nad okolní rovinatou krajinu. Není problém jej p?ejít za jeden den, zdržet se zde dá však mnohem déle. Jeskyn?, škrapy, vápencové skály, nádherné vyhlídky, bohatá kv?tena, vzácná fauna. ?ada archeologických lokalit, nap?. Dolní V?stonice se známou V?stonickou venuší. Na jihu historické m?sto Mikulov, na severu srázy poho?í spadají k vodnímu dílu Nové Mlýny, jehož st?ední nádrž slouží rekrea?ním ú?el?m. Nejvyšším vrchem je D?vín (550 m) se z?íceninou D?vi?ky.

www: Správa ChKO Pálava (oficiální stránky ChKO)
Pár fotografií z Pálavy
www.obec-pavlov.cz (obec Pavlov u Novomlýnských nádrží)
Pasohlávky.cz (rekrea?ní st?edisko u Nových Mlýn?)

Fotografie: Mirrej. Text: R. Vystr?il, LevneUbytovani.net

Podyjí - národní park

Rozlohou nejmenší národní park v ?R (63 km2) poskytující tuto nejp?ísn?jší ochranu p?írody od roku 1991, jediný na Morav?. Rozkládá se mezi Znojmem a Vranovem nad Dyjí p?i státní hranici s Rakouskem, kde na n?j navazuje rakouský Národní park Thayatal. Výjime?n? zachovalá krajina hlubokého ?í?ního údolí. Ka?on Dyje s ?etnými meandry, hluboké lesy, nejr?zn?jší skalní tvary lákají množství turist? i cyklist?. Nedaleko za hranicemi známý hrad Hardegg nad nejmenším rakouským m?stem.

www: www.nppodyji.cz (oficiální stránky NP Podyjí)

Text: R. Vystr?il, LevneUbytovani.net

Strážnice - zámek [Zvětšit - nové okno]

Strážnice

Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy - Expozice situované do vybraných objekt? seznamují návšt?vníka se zp?sobem života a bydlení lidu jak v horských oblastech Slovácka, tak v úrodné ?ásti Pomoraví. Poslední víkend v ?ervnu Mezinárodní folklórní festival Strážnice.
Zámek - Dnes je zámek sídlem Národního ústavu lidové kultury, pro ve?ejnost je zp?ístupn?na cenná historická knihovna obsahující 13.000 svazk? knih, expozice "Nástroje lidové hudby v ?eské republice" (jediná svého druhu ve st?ední Evrop?). V saloncích se po?ádají koncerty a programy.

www: www.nulk.cz (Národní ústav lidové kultury)

Foto a text: NULK.cz.


N a b í d k a
Úvod - ubytování
Čechy
Morava a Slezsko
Slovensko
Ukrajina
Polsko
Maďarsko
Hledání
Tipy na výlet
Ubytování ve světě
Přidat inzerát
O projektu
Kontakt

L a n g u a g e
česká verze slovenská verzia wersja polska українська версія
русская версия deutsche Version magyar verzió english version

P ř i h l á š e n í
Přihlásit se
Nový uživatel

D ů r a z   n a   k v a l i t u
Na kvalitě nám záleží!
Našli jste nepřesnost
v inzerátu ubytování?
Informujte správce

F a c e b o o k
Podpoř levné ubytování facebook.com/levneubytovaniBývají zde soutěže
o pobyty zdarma

S p o l u p r a c u j i   s
Hiking.Sk

Brn?nská p?ehrada a okolí


Design: Z. Reichl a R. Vystrčil