LevneUbytovani.net - Největší katalog na levné ubytování v ČR, SR a ve světě
Chcete reklamu na tomto místě?
levné ubytování
Čechy - ubytování Morava a Slezsko - ubytování Slovensko - ubytováníTipy na výlet - Košický kraj

Oblast: Slovensko (ubytování), region: Košický kraj (ubytování)
Vstup do jeskyn? [Zvětšit - nové okno]

Jeskyn? Domica

Spolu s ma?arskou jeskyní Baradla tvo?í velmi rozlehlý jeskynní systém. Nachází se v ChKO Slovenský kras, je za?azená mezi p?írodní památky UNESCO. Návšt?vníky láká p?edevším svou bohatou barevnou krápníkovou výzdobou. Zp?ístupn?na je od roku 1932. Vchod do jeskyn? se nachází v blízkosti silnice z Plešivce do ma?arského Aggteleku (poskytuje možnost ubytování v kempu nedaleko hranic).

www: Cassovia.sk - jeskyn? Domica (mnoho informací o jeskyni)
Správa Slovenských jaský? (najdete zde stránku i o Domici)

Foto: Správa Slov. jaský?. Text: R. Vystr?il, LevneUbytovani.net

Centrum m?sta Košice [Zvětšit - nové okno]

Košice

Centrum východního Slovenska, 2. nejv?tší slovenské m?sto s 240 000 obyvateli. První písemná zmínka o m?st? pochází z r. 1230. 7. kv?tna 1369 dostalo m?sto jako první v Evrop? erbovní listinu. Na po?est této události se konají každý rok 7. kv?tna oslavy Dn? m?sta strhující velkou ?ást jeho obyvatel. M?sto má p?kn? opravené centrum. Mnoho památek, nap?. nejv?tší gotická katedrála na Slovensku Dóm sv. Alžb?ty. Rozlohou t?etí nejv?tší ZOO v Evrop?. Na okraji m?sta rozlehlý hutní areál p?vodn? Východoslovenských železáren mající širokorozchodnou železni?ní p?ípojku vedoucí až z Ukrajiny.

www: Košice.sk (oficiální stránky m?sta)
Cassovia.sk (aktuální informace z Košic)
Košice.info (turistický pr?vodce)
Dopravní podnik m?sta Košice
KošiceOnLine.sk (zprávy z m?sta)

Fotografie: Košice.sk. Text: R. Vystr?il, LevneUbytovani.net

Latorica, Zlaté piesky Tisa, Kar?a

I na jihu Východoslovenské nížiny se dají nalézt zajímavá místa pro návšt?vu. V katastru obce Malé Trakany u ?ierne nad Tisou poblíž trojmezí Slovensko - Ma?arsko - Ukrajina se nachází místo ozna?ované jako Zlaté písky Tisa. Pís?ité pláže z jemného ?í?ního písku na slovenské stran? ?eky Tisy, která zde tvo?í státní hranici, jsou místem pro rekreaci, koupání, rybolov a tábo?ení. Podobným místem je tzv. Kar?a. Slepé rameno ?í?ky Malá Kr?ava, utvá?ející op?t hranici s Ma?arskem, poblíž hrani?ního p?echodu Ve?ký Kamenec - Pácin poskytuje místo na koupání a slun?ní. Nížinné území kolem ?eky Latorica v prostoru p?ibližn? mezi m?sty Kra?ovský Chlmec a Ve?ké Kapušany je chrán?no jako Chrán?ná krajinná oblast Latorica.

www: Okres Trebišov (krátký ?lánek o výletových možnostech)

Text: Robert Vystr?il, LevneUbytovani.net.

Michalovce

Moderní m?sto se 40 tisíci obyvateli. Centrum Zemplína, umíst?né na severu Východoslovenské roviny. P?ipomíná se už v roce 1244. P?kn? upravené centrum s p?ší zónou, moderní hala vlakového nádraží. V zámku ze 17. století sídlo Zemplínského muzea s bohatými expozicemi. V blízkosti m?sta rozlehlá rekrea?ní vodní nádrž Zemplínská Šírava.

www: Michalovce.sk (stránky m?sta Michalovce)

Fotografie a text: Robert Vystr?il, LevneUbytovani.net, 2005

Slanské vrchy

Pom?rn? rozlehlé sope?né poho?í na východ? Slovenska. Z východní i západní strany je obklopené nížinatým územím. Táhne se v délce asi 50 km od m?st Prešov a Vranov nad Top?ou jižním sm?rem až k hranicím s Ma?arskem. Nejvyšším vrcholem je Šimonka (1092 m) poblíž obce Zlatá Ba?a. Svahy hor jsou porostlé zpravidla listnatými lesy s jelení, srn?í a mufloní zv??í. Mezi lyža?ská st?ediska pat?í Zlatá Ba?a, Zamutov a Petrovce. V lét? je navšt?vovaná vodní nádrž Sigord a jezero Izra. Dopravn? významný je Dargovský pr?smyk na spojnici Košic s Michalovcemi. Významná ložicka drahých a barevných kov?. Raritní byla t?žba drahého opálu, o ní informauje nová nau?ná stezka u osady Dubník (Dubnícke opálové ban?). V d?íve velmi známých lázních Her?any m?žeme najít pozoruhodný p?írodní Herliansky gejzír, z n?hož st?íká voda do výše 15 metr? po dobu 25 minut jednou za každých 33 hodin.

www: Slanské vrchy (výborný web v?novaný tomuto poho?í)

Text: Robert Vystr?il, LevneUbytovani.net.

Zádielska ties?ava [Zvětšit - nové okno]

Slovenský kras

Rozsáhlá krasová oblast východn? od Košic v jižní ?ásti Slovenského rudoho?í v okolí m?sta Rož?ava. N?kolik jeskyní bylo za?azeno do seznamu p?írodního d?dictví UNESCO. Celá oblast tvo?í ChKO a Biosférickou rezervaci. Zp?ístupn?nými jeskyn?mi jsou jeskyn? Domica a Gombasecká jeskyn? jižn? od Rož?avy, Jasovská jeskyn? na východním okraji krasu a Ochtinská aragonitová jeskyn? západn? od Rož?avy. Kras tvo?í n?kolik planin roz?len?ných hlubokými ka?ony ?ek jakým je nap?. Zádielska ties?ava. Zajímavostí je propast Silická ?adnica. Mezi kulturní památky pat?í z?ícenina Turnianského hradu u obce Tur?a nad Bodvou a p?vodn? gotický hrad Krásná Horka u obce Krásnohorské Podhradie.

www: Retep.sk - Rož?ava a okolí (obsáhlé stránky o celém krasu)
Rož?ava.sk (stránky m?sta Rož?ava)
Krásnohorská jeskyn? (stránky Krásnohorské jeskyn?)
ChKO Slovenský kras (základní informace)
Medzev (obec na východním okraji krasu)

Fotografie: Retep.sk. Text: R. Vystr?il, LevneUbytovani.net

Roklina Piecky s obávaným žeb?íkem [Zvětšit - nové okno]

Slovenský ráj

Slovenský ráj je jednou z nejkrásn?jších oblastí Slovenska. V roce 1964 byl vyhlášený za ChKO, v roce 1988 za Národní park. Rokliny, vodopády, lesy, žeb?íky, stupa?ky - to je to, co láká turisty z velkých dálek. Mezi nejznám?jší ties?avy pat?í Ve?ký Sokol, Suchá Belá, Kyse? a Piecky. ?asto navšt?vovaný je Prielom Hornádu, místo, kde se ješt? malá ?eka za?ezává do skal. Krásným rozhledovým místem je Tomášovský výhled. Na plošinách mnoho krasových jev?, na jihu se nachází p?ístupná Dobšinská ?adová jasky?a. Turistickými st?edisky jsou ?ingov, Kláštorisko, Podlesok, Dedinky.

www: SlovenskyRaj.sk (pr?vodce po Slovenském ráji v?etn? map)
SlovenskyRaj.xf.cz (praktické rady pro návšt?vu)
SlovenskyRaj.info (další informa?ní server)
Slovenský-ráj.sk (Národní park Slovenský ráj)
Lanovky.sk - Dedinky-Geravy (výborné info o lanovkách v tomto st?edisku)
Letanovce (obec na severním okraji Slovenského ráje)

Fotografie a text: Robert Vystr?il, LevneUbytovani.net, 2004

Západ slunce nad Vihorlatem z Tibavy [Zvětšit - nové okno]

Vihorlat

Dominantní poho?í sope?ného p?vodu na hranici Prešovského a Košického kraje, východní ?ástí zasahuje až na Ukrajinu. ?ást poho?í tvo?í ChKO. Vystupuje vysoko z Východoslovenské roviny, v obci Jovsa na jihu poho?í u Zemplínské Šíravy dosahuje pouhých 160 m n. m. Nejvyšším vrcholem je hora Vihorlat (1 075 m). Mnoho turisticky významných míst - p?írodní jezero Morské oko v hloubi bukových les?, sklaní vyhlídka na vrcholu Sninský kame? a další. Zna?ené turistické i cyklistické trasy. ?ást poho?í je nep?ístupná kv?li vojenskému prostoru.

www: Duší Karpat - Vihorlat (fotografie z regionu)
Karpaty.net - Vihorlat (stru?ný popis poho?í)
SAŽP - nau?né stezky (pr?vodce stezkami okolo Morského oka)

Fotografie a text: Robert Vystr?il, LevneUbytovani.net, 2005

Volovské vrchy

Poho?í na východ? Slovenska mezi Košicemi a Slovenským rájem. Na jihu sousedí se Slovenským krasem. Sou?ást Slovenského rudoho?í. Dlouhé je p?ibližn? 70 km a široké 30 km, porostlé p?edevším jehli?natými lesy. Nejvyššího bodu dosahuje na vrcholu Zlatý stôl (1322 m). Ve st?edu poho?í údolí ?eky Hnilec s m?ste?ky Gelnica a Nálepkovo. Významnými lyža?skými centry jsou Krompachy - Plesy a Kojšovská ho?a (1245 m). Na východním okraji poho?í vodní nádrže Ružín a Malá Lodina s rekrea?ním významem. U Košic vodní nádržky Bukovec I a II.

www: Hiking.sk - Volovské vrchy (informace z poho?í)

Text: Robert Vystr?il, LevneUbytovani.net.

Zemplínská Šírava z Vinianského hradu [Zvětšit - nové okno]

Zemplínská Šírava - vodní nádrž

Rozlehlá vodní nádrž východn? od m?sta Michalovce, tzv. "slovenské mo?e". Vybudovaná v letech 1961 až 1965 v povodí ?eky Bodrog, maximální plocha hladiny 33,5 km2, pr?m?rná hloubka 3,5 m. ?ást p?ehrady chrán?na jako rezervace ptactva.
Severní ?ást nádrže slouží k rekrea?ním ú?el?m - množství rekrea?ních st?edisek (Hôrka, Medvedia hora, Kamenec, Kloko?ov, Kaluža, Pa?kov, Biela hora a Lú?ky), hotel?, pláží, možnost vodních sport? a rybolovu. V okolí mnoho cíl? turistických ?i cyklistických výlet? - z?ícenina Vinianského hradu, poho?í Vihorlat.

www: Šírava.sk (informa?ní systém tohoto regionu)
Duší Karpat (fotografie z regionu)
Vinné.sk (rekrea?ní obec u Zemplínské Šíravy na úpatí Vihorlatu)

Fotografie a text: Robert Vystr?il, LevneUbytovani.net, 2005

Zemplínské vrchy

Nevelké a nevysoké poho?í na jihu východního Slovenska p?i hranicích s Ma?arskem. P?esto pom?rn? výrazn? vystupující nad okolní nížinatou krajinu. Nejvyšším vrcholem je Rozh?ad?a (470 m). H?eben je dlouhý asi 14 km. P?stování vínné révy - známé tokajské víno. Poho?í je Ro?avskou branou odd?lené od sousedních ma?arských hor Tokajské vrchy (Zempléni hegysék). Nedaleko pod horami je místo, kde ?eka Bodrog opouští slovenské území. Neexistuje místo na slovensku, které by m?lo nižní nadmo?skou výšku (94,3 m). Navštívit m?žete z?íceniny hradu Kamenec, renesan?ní záme?ek v Borši nebo se podívat na pískové duny u mrtvých ramen ?eky Bodrog. K návšt?v? Ma?arska m?žete využít hrani?ního p?echodu Slovenské Nové Mesto - Sátoraljaújhely.

www: (žádný odkaz)

Text: Robert Vystr?il, LevneUbytovani.net.


N a b í d k a
Úvod - ubytování
Čechy
Morava a Slezsko
Slovensko
Ukrajina
Polsko
Maďarsko
Hledání
Tipy na výlet
Ubytování ve světě
Přidat inzerát
O projektu
Kontakt

L a n g u a g e
česká verze slovenská verzia wersja polska українська версія
русская версия deutsche Version magyar verzió english version

P ř i h l á š e n í
Přihlásit se
Nový uživatel

D ů r a z   n a   k v a l i t u
Na kvalitě nám záleží!
Našli jste nepřesnost
v inzerátu ubytování?
Informujte správce

F a c e b o o k
Podpoř levné ubytování facebook.com/levneubytovaniBývají zde soutěže
o pobyty zdarma

S p o l u p r a c u j i   s
Hiking.Sk

Gemer.org

Duše Karpat


Design: Z. Reichl a R. Vystrčil